Mostrar Menú

L'alcalde dicta un ban per recordar les mesures preventives per a la celebració de la diada de Sant Jordi

En aquesta edició, amb motiu de la pandèmia de la Covid, només els professionals: llibreters, editors i floristes agremiats i/o amb llicència principal o única d’activitats podran ocupar la via pública.

L'alcalde dicta un ban per recordar les mesures preventives per a la celebració de la diada de Sant Jordi

BAN

 

Marc Aloy Guardia, alcalde president de l'Ajuntament de Manresa,

 

 

FAIG SABER

 

Que el proper dia 23 d’abril es celebra la Diada de Sant Jordi.

Que en aquesta data és tradicional la instal·lació de parades a la via pública, destinades a la venda de roses i llibres.

Que la celebració de la Diada d’enguany, i amb motiu de la pandèmia Covid-19, s’ha d’ajustar a les mesures adaptades a les prescripcions de les autoritats sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.

Que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha treballat conjuntament amb els gremis i associacions que conformen la Cambra del Llibre i pel gremi de floristes de Catalunya per consensuar un seguit de recomanacions, mesures i paràmetres per celebrar Sant Jordi, a les llibreries i carrers d’arreu del país de manera segura, subjectes als protocols, restriccions i criteris sanitaris que determinin els Departaments de Salut i Interior en relació amb la pandèmia de Covid-19.

 

Que fruit del treball referit en el punt anterior, s’ha redactat el Pla específic Sant Jordi 2021, amb l’objectiu de descriure les mesures i protocols recomanats per la celebració de la Diada de Sant Jordi el dia 23 d’abril de 2021.

Que el Pla recomana que la diada sigui exclusivament professional (parades de llibreters, editors i floristes agremiats i/o amb llicència principal o única d’activitats).

Que també recomana evitar fer les activitats culturals que tradicionalment es celebren per Sant Jordi i que, en cas que es facin, sigui a l’aire lliure o en recintes permesos i diferenciats dels espais de celebració de la diada.

 

 

DISPOSO:

 

Primer.- Habilitar que, els dies 21, 22 i 23 d’abril, els llibreters, editors i floristes amb llicència principal o única d’activitats, puguin ocupar la via pública amb una parada d’una superfície màxima de 10 metres, a l’exterior el seu establiment, al xamfrà més proper o en un radi de 100 metres, sempre que compleixin amb les condicions següents:

a. Que entre la seva parada i la parada, si escau, d’un establiment proper, hi hagi una distància mínima de 10 metres.

b. Que la col·locació de la parada no perjudiqui el pas dels vianants. Tampoc podrà afectar als accessos als establiments i edificis propers excepte que disposin de la seva autorització. 

c. Que es garanteixi la distància interpersonal de 1,5 metres.

d. Que es garanteixi el rentat de mans amb gel.

e. Que hi hagi una persona responsable del compliment de les mesures precedents, de prevenir aglomeracions i de la gestió de les cues.

 

Segon.- Limitar les ocupacions a la via pública, durant els dies 21, 22 i 23 d’abril a l’activitat de venda de llibres i flors per part de professionals i, segons recomanacions del Pla específic de Sant Jordi, no autoritzar, com era habitual, les ocupacions per part d’entitats sense ànim de lucre, ni tampoc, la realització d’activitats de tipus cultural, recreatiu o de divulgació d’informació diversa.

 

Tercer.- S’exceptuen de la limitació referida al punt anterior, les activitats de tipus cultural que es puguin realitzar amb compliment estricte a les condicions fixades en el Pla d’Arts Escèniques i Musicals, el Pla de Cultura Popular o el pla específic que convingui, les condicions que es fixin pel dia 23 d’abril en la corresponent Resolució de mesures de restricció del Departament de Salut i les condicions que es fixin en l’informe de la unitat de Protecció Civil d’aquest Ajuntament.

 

Quart.- Autoritzar, prèvia sol·licitud, i únicament pel dia 23 d’abril, l’ocupació de la via pública en espais perimetrats, per destinar-lo a la instal·lació de parades de llibreters, editors i floristes professionals i sota el compliment de les condicions següents:

 

a) Preferiblement en espais a l’aire lliure, amplis, oberts i ventilats.

b) Que permetin la gestió de cues, si cal, separades.

c) Amb senyalització d’accessos d’entrada, sortida i evacuació i en sentit únic de circulació.

d) Mesures higièniques, de neteja i de desinfecció.

e) Cartellera que indiqui aforament màxim del 50% (que garanteixi 2,5 m2/persona) i que recordi l’ús de la mascareta, distanciament i higiene de mans.

f) Mínim de 2 metres entre parades.

g) Recomanació d’ús de mascareta FFP2 per les persones que facin atenció al públic.

h) Personal de control, informació i assistència

 

 

El què es publica per a general coneixement,

 

Manresa, 8 d’abril de 2021

 

L’alcalde